Prečo striekaná polyuretánová tepelná izolácia?

V roku 2013 vstúpila do platnosti novelizovaná technická norma STN 73 0540:2012 zameraná na tepelnú ochranu budov. Táto norma v náväznosti na smernice Európskej únie, týkajúce sa energetickej hospodárnosti, stanovila nové, podstatne vyššie odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií obvodových plášťov budov.

V súčasnosti najpoužívanejšie materiály na zhotovovanie tepelných izolácií v objektoch pozemných stavieb - minerálna vlna, vypeňované a extrudované plasty (polystyrény) nie sú schopné splniť nové normatívne požiadavky v prijateľných medziach hospodárnosti a konštrukčnej zložitosti. Prichádza čas nových, moderných tepelnoizolačných riešení, ktorým je aj aplikácia striekanej dvojzložkovej polyuretánovej peny.

Tieto nové hodnoty vstupujú do platnosti v dvoch fázach, ako je citované v norme STN 73 0540-2:2012: "Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 budú platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované). Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby."

Časť z tabuľky A1 z STN 73 0540-2:2012 - Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

Druh stavebnej konštrukcie Tepelný odpor konštrukcie (m².K)/W
Minimálna hodnota Rmin Normalizovaná hodnota RN Odporúčaná hodnota Rr1 Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° 2,0 3,0 4,4 6,5
Plochá a šikmá strecha ≤ 45° 3,2 4,9 9,9 9,9
Strop nad vonkajším prostredím 3,1 4,8 9,8 9,8
Strop pod nevykurovaným priestorom 2,7 3,9 6,5 6,5
do roku 2015
rekonštrukcie
do roku 2015
novostavby
po roku 2015
všetky stavby
po roku 2020
všetky stavby


Z tabuľky jednoznačne vyplýva, že došlo k výraznému sprísneniu požiadaviek na tepelný odpor konštrukcií a to hlavne strešných plášťov. Snaha zvládnuť nové normatívne požiadavky s najpoužívanejšími izolačnými materiálmi súčasnosti (minerálna vlna a polystyrény) môže byť technicky zložité a ekonomicky náročné, zložité skladané konštrukcie so sebou rovnako prinášajú problémy, ktoré sa môžu objaviť v čase, po niekoľkých rokoch užívania stavby.

Perspektívne riešenia však prinášajú nové moderné izolačné materiály, medzi ktoré určite patrí aj dvojzložková polyuretánová izolačná pena, ktorá má takmer dvojnásobne lepšie tepelnotechnické vlastnosti ako konvenčné izolačné materiály.


Porovnanie účinnosti tepelnoizolačných materiálov

Fragmenty podľa požiadaviek STN 73 0540-2:2012 pre stavby po roku 2015 – R ≥ 9,9 (m².K)/W

KLASICKÉ RIEŠENIE FRAGMENTU S POUŽITÍM MINERÁLNEJ VLNY
λTI= 0,042 W/(m.K)
RIEŠENIE FRAGMENTU S POUŽITÍM STRIEKANEJ PUR PENY
λTI= 0,023 W/(m.K)
Na splnenie podmienky tepelného odporu je potrebná hrúbka minerálnej vlny minimálne 400 mm.
Je potrebné vytvoriť prídavný drevený rošt, do ktorého sa uloží druhá vrstva izolácie.
Na splnenie podmienky tepelného odporu je potrebná hrúbka striekanej peny minimálne 230 mm.
Nie je potrebné vytvárať žiadne prídavné konštrukcie. Riešenie je obdobné ako pri konštrukciách vyhovujúcim požiadavkám predchádzajúcej normy STN 73 0540-2:2002.